Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Me anë të vërtetimit nga e kundërta trego se nuk ekzistojnë numra të plotë aa dhe bb të tillë që 21a+14b=121a + 14b = 1.