Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Me anë të metodës së supozimit nga e kundërta provo pohimin: "Ekuacioni x2y2=2x^2 - y^2 = 2 nuk ka zgjidhje numra të plotë."