Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Trego se 2x211x40x24x32×x2+8x+166x23x45÷8x2+20x4810x245x+45=ab\dfrac{2x^2-11x-40}{x^2-4x-32} \times \dfrac{x^2+8x+16}{6x^2-3x-45} \div \dfrac{8x^2+20x-48}{10x^2-45x+45} = \dfrac{a}{b} dhe gjej vlerat e konstanteve aa dhe bb, ku aa dhe bb janë numra të plotë.