Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Shpreh 4(2x1)36x21+76x1\dfrac{4(2x-1)}{36x^2-1} + \dfrac{7}{6x-1} si një thyesë e vetme në formën e vet më të thjeshtë.