Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Është dhënë që y=18x3y = \dfrac{1}{8}x^3. Shpreh secilën nga këto që vijojnë në formën kxnkx^n, ku kk dhe nn janë konstante.

  1. y13y^{\frac{1}{3}}
  2. 12y2\dfrac{1}{2}y^{-2}