Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Zgjidh ekuacionet kuadratike që vijojnë me anë të formulës kuadratike. Jepi përgjigjet e tua saktësisht, duke lënë në formë irracionale po qe se duhet.

  1. x2+3x+1=0x^2 + 3x + 1 = 0
  2. x23x2=0x^2 - 3x - 2 = 0
  3. x2+6x+6=0x^2 + 6x + 6 = 0
  4. x25x2=0x^2 - 5x - 2 = 0
  5. 3x2+10x2=03x^2 + 10x - 2 = 0
  6. 4x24x1=04x^2 - 4x - 1 = 0
  7. 4x27x=24x^2 - 7x = 2
  8. 11x2+2x7=011x^2 +2x - 7 = 0