Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Zgjidh ekuacionet që vijojnë me anë të formulës kuadratike. Jepi përgjigjet e tua me afërsi dy shifra dhjetore.

  1. x2+4x+2=0x^2 + 4x + 2 = 0
  2. x28x+1=0x^2 - 8x + 1 = 0
  3. x2+11x9=0x^2 + 11x - 9 = 0
  4. x27x17=0x^2 - 7x - 17 = 0
  5. 5x2+9x1=05x^2 + 9x - 1 = 0
  6. 2x23x18=02x^2 - 3x - 18 = 0
  7. 3x2+8=16x3x^2 + 8 = 16x
  8. 2x2+11x=5x2182x^2 + 11x = 5x^2 - 18