Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Zgjidh këto ekuacione kuadratike duke plotësuar katrorin. Përgjigja të lihet në formën irracionale.

  1. 2x2+6x3=02x^2 + 6x - 3 = 0
  2. 5x2+8x2=05x^2 + 8x - 2 = 0
  3. 4x2x8=04x^2 - x - 8 = 0
  4. 156x2x2=015 - 6x - 2x^2 = 0