Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Trego se zgjidhjet e ekuacionit ax2+2bx+c=0ax^2+2bx+c=0 jepen nga x=ba±b2aca2x=-\dfrac{b}{a} \pm \sqrt{\dfrac{b^2-ac}{a^2}}.
  2. Pra në këtë mënyrë, ose ndryshe, trego se zgjidhjet e ekuacionit ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0 mund të shkruhen si x=b±b24ac2ax=\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}.