Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Funksioni ff është përcaktuar nga f(x)=x22x+2f(x) = x^2 - 2x + 2, xRx \in R.

  1. Shkruaj f(x)f(x) në formën (x+p)2+q(x + p)^2 + q, ku pp dhe qq janë konstante që duhen gjetur.
  2. Me anë të kësaj, ose edhe ndryshe, shpjego që f(x)>0f(x) > 0 për çdo xx, dhe gjej vlerën më të vogël të f(x)f(x).