Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

a) Gjej vlerën e dallorit për secilin nga këto pesë funksione:

  1. f(x)=x2+8x+3f(x) = x^2 + 8x + 3
  2. g(x)=2x23x+4g(x) = 2x^2 - 3x + 4
  3. h(x)=x2+7x3h(x) = -x^2 + 7x - 3
  4. j(x)=x28x+16j(x) = x^2 - 8x + 16
  5. k(x)=2x3x24k(x) = 2x - 3x^2 - 4

b) Me anë të përgjigjeve të pikës a, gjej skicën e grafikut përkatës për secilin nga pesë funksionet.