Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Është dhënë që funksioni f(x)=sx2+8x+sf(x) = sx^2 + 8x + s ka dy rrënjë të barabarta. Gjej vlerën pozitive të konstantes ss.