Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

{3x+ky=8x2ky=5\begin{cases} 3x+ky=8 \\ x-2ky=5 \end{cases} është një sistem ekuacionesh ku kk është një konstante.

  1. Trego se x=3x=3.
  2. Jepet që y=12y=\dfrac{1}{2}, gjej vlerën e kk.