Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

{2xpy=54x+5y+q=0\begin{cases} 2x-py=5 \\ 4x+5y+q=0 \end{cases} është një sistem ekuacionesh ku pp dhe qq janë konstante. Zgjidhja e këtij sistemi me dy ekuacione është x=qx=q, y=1y=-1. Gjej vlerën e pp dhe vlerën e qq.