Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. 2x3<52x-3<5
  2. 5x+4395x+4 \ge 39
  3. 6x3>2x+76x-3 > 2x+7
  4. 5x+612x5x+6 \le -12-x
  5. 15x>415-x > 4
  6. 212x>8+3x21-2x > 8+3x
  7. 1+x<25+3x1+x < 25+3x
  8. 7x7<77x7x-7 < 7-7x
  9. 50.5x15-0.5x \ge 1
  10. 5x+4>122x5x+4 > 12-2x