Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Me anë të shënimeve të bashkësive, trego bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. x27x+10<0x^2-7x+10<0 dhe 3x+5<173x+5<17
  2. x2x6>0x^2-x-6>0 dhe 102x<510-2x<5
  3. 4x23x1<04x^2-3x-1<0 dhe 4(x+2)<15(x+7)4(x+2)<15-(x+7)
  4. 2x2x1<02x^2-x-1<0 dhe 14<3x214<3x-2
  5. x2x12>0x^2-x-12>0 dhe 3x+17>23x+17>2
  6. x22x3<0x^2-2x-3<0 dhe x23x+2>0x^2-3x+2>0