Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Gjej bashkësinë e vlerave të kk për të cilat ekuacioni x2kx+(k+3)=0x^2-kx+(k+3)=0 nuk ka rrënjë reale.
  2. Gjej bashkësinë e vlerave të pp për të cilat rrënjët e ekuacionit px2+px2=0px^2+px-2=0 janë reale.