Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. 2(3x1)<43x2(3x-1)<4-3x
  2. 2x25x3<02x^2-5x-3<0
  3. vërtetohen njëkohësisht të dy inekuacionet 2(3x1)<43x2(3x-1)<4-3x dhe 2x25x3<02x^2-5x-3<0.