Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Jepet që x3x \mathrel{\char`≠} 3. Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat 5x3<2\dfrac{5}{x-3}<2.