Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Për secilin nga çiftet e funksioneve: i) Skico grafikët y=f(x)y=f(x) dhe y=g(x)y=g(x) në të njëjtin sistem boshtesh koordinative. ii) Gjej koordinatat e të gjitha pikave të prerjes së tyre. iii) Shkruaj zgjidhjet e inekuacionit f(x)g(x)f(x) \le g(x).

  1. {f(x)=3x7g(x)=132x\begin{cases} f(x)=3x-7 \\ g(x)=13-2x \end{cases}
  2. {f(x)=85xg(x)=143x\begin{cases} f(x)=8-5x \\ g(x)=14-3x \end{cases}
  3. {f(x)=x2+5g(x)=52x\begin{cases} f(x)=x^2+5 \\ g(x)=5-2x \end{cases}
  4. {f(x)=3x2g(x)=2x12\begin{cases} f(x)=3-x^2 \\ g(x)=2x-12 \end{cases}
  5. {f(x)=x25g(x)=7x+13\begin{cases} f(x)=x^2-5 \\ g(x)=7x+13 \end{cases}
  6. {f(x)=7x2g(x)=2x8\begin{cases} f(x)=7-x^2 \\ g(x)=2x-8 \end{cases}