Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat vija me ekuacion y=f(x)y=f(x) është nën drejtëzën me ekuacion y=g(x)y=g(x).

  1. {f(x)=3x22x1g(x)=x+5\begin{cases} f(x)=3x^2-2x-1 \\ g(x)=x+5 \end{cases}
  2. {f(x)=2x24x+1g(x)=3x2\begin{cases} f(x)=2x^2-4x+1 \\ g(x)=3x-2 \end{cases}
  3. {f(x)=5x2x24g(x)=2x1\begin{cases} f(x)=5x-2x^2-4 \\ g(x)=-2x-1 \end{cases}
  4. {f(x)=2x,x0g(x)=1\begin{cases} f(x)=\dfrac{2}{x}, x \mathrel{\char`≠} 0 \\ g(x)=1 \end{cases}
  5. {f(x)=3x24x,x0g(x)=1\begin{cases} f(x)=\dfrac{3}{x^2}-\dfrac{4}{x}, x \mathrel{\char`≠} 0 \\ g(x)=-1 \end{cases}
  6. {f(x)=2x+1,x1g(x)=8\begin{cases} f(x)=\dfrac{2}{x+1}, x \mathrel{\char`≠} -1 \\ g(x)=8 \end{cases}