Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Skica tregon grafikët e {f(x)=x24x12g(x)=6+5xx2\begin{cases} f(x)=x^2-4x-12 \\ g(x)=6+5x-x^2 \end{cases}.

  1. Gjej koordinatat e pikave të prerjes së tyre.
  2. Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat f(x)<g(x)f(x) < g(x). Jepe përgjigjen me shënimet e bashkësive.