Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Skica tregon grafikët e vijave me ekuacione:

y=25xx2y=2-5x-x^2, 2x+y=02x+y=0 dhe x+y=4x+y=4

Shkruaj sistemin e inekuacioneve që paraqet zona e ngjyrosur në skicë.