Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Në një rrjet koordinativ, ngjyros zonën që vërteton sistemin e inekuacioneve: y<x+4y<x+4, y+5x+30y+5x+3 \ge 0, y1y \ge 1 dhe x<2x<2.
  2. Gjej koordinatat e kulmeve të zonës së ngjyrosur.
  3. Cili nga kulmet ndodhet në zonën e ngjyrosur që paraqet zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve?
  4. Gjej syprinën e zonës së ngjyrosur.