Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Jepet f(x)=(x10)(x22x)+12xf(x)=(x-10)(x^2-2x)+12x.

  1. Shpreh f(x)f(x) në trajtën x(ax2+bx+c)x(ax^2+bx+c) ku aa, bb dhe cc janë numra realë.
  2. Në vijim faktorizo plotësisht f(x)f(x).
  3. Skico grafikun y=f(x)y=f(x) duke treguar qartësisht pikat ku grafiku pret boshtet koordinative.