Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Përdor sistem boshtesh të veçantë për të skicuar secilin prej çifteve të grafikëve:

  1. y=2x2y=\dfrac{2}{x^2} dhe y=5x2y=\dfrac{5}{x^2}
  2. y=3x2y=\dfrac{3}{x^2} dhe y=3x2y=-\dfrac{3}{x^2}
  3. y=2x2y=-\dfrac{2}{x^2} dhe y=6x2y=-\dfrac{6}{x^2}