Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=x2(x3)y=x^2(x-3) dhe y=2xy=\dfrac{2}{x} në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Shpjego se skica e ndërtuar tregon se ekuacioni x3(x3)=2x^3(x-3)=2 ka vetëm dy zgjidhje reale.