Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=1xy=\dfrac{1}{x} dhe y=x(x1)2y=-x(x-1)^2 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Shpjego se skica e ndërtuar tregon se ekuacioni 1+x2(x1)2=01+x^2(x-1)^2=0 nuk ka zgjidhje reale.