Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=x2(xa)y=x^2(x-a) dhe y=bxy=\dfrac{b}{x} ku aa dhe bb janë të dyja konstante pozitive, në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Duke përdorur skicën tënde, arsyeto për numrin e rrënjëve reale të ekacionit x4ax3b=0x^4-ax^3-b=0.