TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Rendit disa nga pasojat e thyerjes së sigurisë në rrjet.