TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Shpjego konceptet e mëposhtme:

  1. Sigurimi i konfidencialitetit
  2. Sigurimi i integritetit të komunukimit
  3. Sigurimi i disponibilitetit