TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Si i përpunon instruksionet kompjuteri me ciklin fetch-execute? Shpjego skemën.