TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Ç'rol luan kujtesa cache në performancën e kompjuterit?