Long, Float dhe Double

Leksion mbi tre tipe të tjera të dhënash për vlera numerike, ku dy prej tyre mbajnë numra dhjetorë.