Funksionet Ndërvepruese

Leksion ku ju tregoj për tre funksione ndërvepruese në browser: alert, prompt dhe confirm.