Pjesëtimi i Fuqive

Leksion ku ju tregoj se si të pjesëtoni fuqi me baza të njëjta.