Matematikë

Gjeometri

Gjeometria është dega e matematikës që merret me figurat në rrafsh dhe hapësirë.