Matematikë/Gjeometri

Këndet e Drejta & Trigonometri

Video dhe artikuj mbi trekëndëshat kënddrejtë dhe rregullat trigonometrike mbi to.